­­­محورهای دومین کنگره ملی بیماری­های انگلی دام و انگل­های مشترک انسان و حیوان

 

  • بیماری­ های انگلی مشترک انسان و حیوان
  • بیماری ­های انگلی نوپدید و بازپدید‎‎
  •  اپیدمیولوژی بیماری ­های انگلی
  • ایمنی­ شناسی و آسیب­ شناسی در بیماری ­های انگلی
  • بندپایان و بیماری­ های عفونی منتقل­ شونده توسط آن­ها
  • داروهای ضدانگلی و مقاومت­های دارویی
  •  واکسن­ های ضدانگلی
  • کاربرد مواد بیولوژیک انگلی در درمان و تشخیص بیماری ها
  • انگل­ های آبزیان و حیات وحش
  • آموزش ­های کاربردی و آینده ­پژوهی در انگل­ شناسی