برای مشاهده کارت شرکت در کنگره باید ابتدا به سامانه وارد شوید.