دبیرخانه اجرایی کنگره: تبریز، بلوار شهدای غواص (خاوران)، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

تلفن: 36378742-041

فکس:  36379829-041

روابط عمومی انجمن: تهران، خیابان آزادی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، گروه انگل‌شناسی

تلفن: 61117000-021

فکس:  66933222-021

در صورت استمرار مشکل و ضرورت تماس، با دکتر ملک زاده

09394453302

تماس حاصل فرمایید.

       


نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.