ارگ علیشاه

پارک ائل گلی

مقبره الشعرا

خانه استاد شهریار

موزه قاجار

موزه آذربایجان

موزه های شهرداری

حمام های تاریخی تبریز