آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن بیماری‌های انگلی دام و انگل‌های مشترک انسان و حیوانات
25 شهریور 1402
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن بیماری‌های انگلی دام و انگل‌های مشترک انسان و حیوانات

 

بنام خدا                           

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

انجمن بیماری‌های انگلی دام و انگل‌های مشترک انسان و حیوانات

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن بیماری‌های انگلی دام و انگل‌های مشترک انسان و حیوانات که در روز چهارشنبه مورخ 19/7/1402 به نشانی تبریز، بلوار شهدای غواص، روبروی شهرک خاوران، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز تشکیل می‌شود حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

- گزارش عملکرد هیات مدیره     - ارائه صورتحساب درآمد ها و هزینه ها  و تصویب تراز مالی انجمن

- تعیین  میزان حق عضویت       - طرح دیدگاه اعضای انجمن و پرسش و پاسخ

- تصویب  برنامه سال آینده انجمن

 

هیأت مدیره انجمن