دومین کنگره در رسانه های کشور
20 مهر 1402
دومین کنگره در رسانه های کشور

اقتصاد آینده

برگزاری کنگره ملی بیماری‌های انگلی دام مصداق بارز حل مسائل جامعه است http://www.eqtesadayandehnews.ir/fa/news/433230/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

در کنار بحث امنیت غذایی بحث ایمنی غذایی نیز حائز اهمیت است http://www.eqtesadayandehnews.ir/fa/news/433228/%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

ضرورت ایجاد شورای عالی تخصصی بیماری‌های مشترک انسان و حیوان http://www.eqtesadayandehnews.ir/fa/news/433217/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86

حدود ۳۰ درصد از ضایعات دامی به بیماری‌های انگلی اختصاص دارد http://www.eqtesadayandehnews.ir/fa/news/433215/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

دنیای اقتصاد

باشگاه خبرنگاران جوان

http://www.yjc.ir/00ZxHq

جارچی اخبار

https://jarchiakhbar.ir/1402/07/18/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af/

صاحبخبران

https://sahebkhabar.ir/news/62864059/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B3%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

 

سایت قطره

https://www.ghatreh.com/news/nn14020768182182266880/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2

خبرگزاری ایرنا

https://irna.ir/xjNGfQ

خبر فارسی

https://s1.khabarfarsi.com/u/154855823

 

نسیم رویش

https://www.nasimerooyesh.ir/news-id309958/

 روبیکا

https://rubika.ir/Society_of_parasitology

سایت کنفرانس یاب

https://conferenceyab.ir/conference/second-national-conference-on-animal-parasitic-diseases/

ساینس سرویس

https://www.scienceservice.ir/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-5673

خبر فارسی

https://s1.khabarfarsi.com/u/154757893

پایگاه خبری حکیم مهر

http://hakimemehr.ir/fa/news/76245/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF

جارچی اخبار

https://jarchiakhbar.ir/1402/07/19/%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%db%b3%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c/

جارچی اخبار

https://jarchiakhbar.ir/1402/07/19/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87/

 

جارچی اخبار

https://jarchiakhbar.ir/1402/07/19/%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c/

جارچی اخبار

https://jarchiakhbar.ir/1402/07/19/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%b1%da%af/

جارچی اخبار

https://jarchiakhbar.ir/1402/07/16/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-300-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84/

پایگاه خبری حکیم مهر

http://hakimemehr.ir/fa/news/76249/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%B3%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%AF

 

جارجی اخبار

https://jarchiakhbar.ir/1402/07/15/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85/

 

پایگاه خبری آناک

https://sedayeanak.ir/26795/

پایگاه خبری آناک

https://sedayeanak.ir/26792/

 

 

جارچی اخبار

https://jarchiakhbar.ir/1402/04/07/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84/